MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN ESM-BDW

5th Gen Intel® Core™ SoC Processor i7/i5/i3 Type6 COMe Compact Module