MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN AVALUE ESM-KBLH

7th Gen Intel Core™ Processors i7/i5/i3 Type6 COMe Basic Module with Intel® QM175 Chipset