MÁY TÍNH TRÊN MÔ-ĐUN AVALUE ESM-CFH

PICMG COM R3.0 Type 6 module with Intel® 9th/8th Generation Xeon®/Core™ i7 / i5 / i3 Processors with CM246/QM370 Chipset